Семейно право

Семейно право
Адвокатска кантора ВасилевиАдвокатска кантора Василеви предлага широк кръг от правни услуги в областта на семейното право.

Търсите бракоразводен адвокат?
Ние предлагаме консултиране и процесуално представителство при:

✓ развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;
✓ вещноправни искове за собственост след развода;
✓ искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
✓ първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
✓ спор за родителски права;

Други услуги по семейно правни казуси:
✓ режим на лични отношения между родители и деца;
✓ заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България;
✓ ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
✓ установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата;
✓ пълно и непълно осиновяване;
✓ дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка.