Интелектуалната собственост

Интелектуална собственост

Правни услуги в сферата на интелектуалната собственост, включително:

Извършване на проучване на марка и патент, както и периодичен мониторинг

Извършване на регистрация на търговски марки

Регистрация и защита на патенти за изобретения и регистрация на полезни модели;

Регистрация и защита на фирмени и търговски марки;

Регистрация и защита на Промишлени дизайни;

Регистрация на Географски означения (ГО) – Наименования за произход (НП) и Географски указания (ГУ);

Международна регистрация на марки;

Регистрация на европейски марки;

Международна регистрация на дизайни;

Регистрация на европейски дизайни;

Международна регистрация на патенти за изобретения;