Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица.

Реда и начина за събиране на оферти с обява е уреден в Глава двадесет и шеста от новия Закон за обществени поръчки, който е в сила от 15 април 2016 г.

Разпоредбите на тази глава се прилагат при възлагане на обществени поръчки, които имат прогнозна  стойност, съответно за строителство от 50 000 лв. до 270 000 лв. без ДДС, а за доставки и услуги, с изключение на услугите по Приложение № 2 от ЗОП, от 30 000 лв. до 70 000 лв. без ДДС.

Ако се нуждаете от повече информация или съдействие, моля свържете се чрез формата за онлайн запитвания.