Обществени поръчки

Считано от 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване от всички възложители. Съгласно §12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, всички възложители, които не използват ЦАИС ЕОП следва да започнат да я прилагат един месец след отмяната на извънредното положение. В съответствие с решение на Народното събрание от 03 април 2020 г. срокът на извънредното положение изтече на 13 май 2020 г.

Търсите Адвокат по Обществени поръчки? Адв. Георги Василев има над 10 години опит в областа на обществените поръчки. Предлагаме цялостно правно обслужване в сферата на ЗОП, както и представителство пред КЗК и ВАС.

Правни консултации и услуги в областта на обществените поръчки:

Закон за обествените поръчки    За възложители:

· Анализиране на необходимостта от прилагане правилата на обществените поръчки към определена сделка

· Изготвяне на всички необходими документи за организиране и законосъобразното провеждане на обществената поръчка.

· Изготвяне на документацията за участие, приложенията към нея, договора, Решение за откриване на процедура, Обявлението за обществена поръчка и Обявление за възложена поръчка.

· Съдействие при регистрация на процедурата в системата на котрол чрез случаен избор по чл. 232 от ЗОП.

· Представителство пред Агенцията по обществени поръчки (АОП).

· Предоставяне на съдействие във фазата на оценка на предложението в процедурата по обществена поръчка.

· Участие в работата на комисията при отваряне на офертите, включително изготвяне на цялата документация съпътстваща нейната дейност: всички протоколи, искания на разяснения, обосновки, доклад и др.

· Изготвяне, комплектоване с необходимите приложения и съгласуване на договор за обществена поръчка.

· Съдействие за точно изпълнение през срока на договора.

· Процесуално представителство при обжалване пред Комисия за защита на конкерунцията (КЗК) и Върховен административен съд (ВАС).

 

За участници:
Ще обсъдим заедно всички възможности и начини за максимално доброто Ви представяне при участие в избраната от вас обществена поръчка.

· Ще Ви консултираме при изготвянето на офертата.

· Ще Ви съдействаме за подаване на оферта чрез ЦАИС ЕОП.

· Ще Ви представляваме пред Възложителя при отваряне на офертите.

· При необходимост ще изготвим искания за разяснения по документацията или техничиската спецификация.

· Ще изготвим вместо вас подробна писмена обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

· Ще прегледаме и съгласуваме договора, който предстои да сключите.

· При необходимост ще обсъдим заедно възможностите за обжалване на различните актове на Възложителя, като ще изготвим жалба и ще ви представляваме процесуално пред КЗК и ВАС.

· Ще Ви окажем съдействие при изпълнение на договора.