Обществени поръчки

Считано от 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване от всички възложители. Съгласно §12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, всички възложители, които не използват ЦАИС ЕОП следва да започнат да я прилагат един месец след отмяната на извънредното положение. В съответствие с решение на Народното събрание от 03 април 2020 г. срокът на извънредното положение изтече на 13 май 2020 г.

Търсите Адвокат по Обществени поръчки? адв. Георги Василев има над 7 годишен богат опит в областа на обществените поръчки. Предлагаме цялостно правно обслужване в сферата на ЗОП, както и представителство пред КЗК и ВАС.

Правни консултации и услуги в областта на обществените поръчки:

Закон за обествените поръчки    За възложители:

· Анализиране на необходимостта от прилагане правилата на обществените поръчки към определена сделка

· Изготвяне на всички необходими документи за организиране и законосъобразното провеждане на обществената поръчка.

· Изготвяне на документацията за участие, приложенията към нея, договора, Решение за откриване на процедура, Обявлението за обществена поръчка и Обявление за възложена поръчка.

· Съдействие при регистрация на процедурата в системата на котрол чрез случаен избор по чл. 232 от ЗОП.

· Представителство пред Агенцията по обществени поръчки (АОП).

· Предоставяне на съдействие във фазата на оценка на предложението в процедурата по обществена поръчка.

· Участие в работата на комисията при отваряне на офертите, включително изготвяне на цялата документация съпътстваща нейната дейност: всички протоколи, искания на разяснения, обосновки, доклад и др.

· Изготвяне, комплектоване с необходимите приложения и съгласуване на договор за обществена поръчка.

· Съдействие за точно изпълнение през срока на договора.

· Процесуално представителство при обжалване пред Комисия за защита на конкерунцията (КЗК) и Върховен административен съд (ВАС).

 

За участници:
Ще обсъдим заедно всички възможности и начини за максимално доброто Ви представяне при участие в избраната от вас обществена поръчка.

· Ще Ви консултираме при изготвянето на офертата.

· Ще Ви съдействаме за подаване на оферта чрез ЦАИС ЕОП.

· Ще Ви представляваме пред Възложителя при отваряне на офертите.

· При необходимост ще изготвим искания за разяснения по документацията или техничиската спецификация.

· Ще изготвим вместо вас подробна писмена обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

· Ще прегледаме и съгласуваме договора, който предстои да сключите.

· При необходимост ще обсъдим заедно възможностите за обжалване на различните актове на Възложителя, като ще изготвим жалба и ще ви представляваме процесуално пред КЗК и ВАС.

· Ще Ви окажем съдействие при изпълнение на договора.