Мълчалив отказ на административен орган?

Какво представлява мълчаливият отказ на административен орган?

мълчалив отказМълчаливият отказ е институт на правото, създадени в интерес на администрацията, а не на гражданите и юридическите лица. Мълчалив отказ е налице само тогава, когато искането до административния орган се отнася до издаване на индивидуален административен акт и то само когато органът има задължение да се произнесе по направеното искане. Съгласно чл. 58, ал. 1 АПК непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде актът.

Не всяко бездействие като непроизнасяне на администрацията е мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 АПК. Мълчалив отказ е налице само тогава, когато искането до административния орган се отнася до издаване на индивидуален административен акт или до отказ на административния орган да извърши или да се въздържи да извърши определено действие и то само когато органът има задължение да се произнесе по направеното искане. Задължението и правомощието на административния орган трябва да е нормативно предвидено, т. е. искането за издаване на административния акт следва също да е допустимо, тъй като само тогава се засягат признати права и интереси на заинтересованата от издаването му страна.

Ако сте се сблъскали с тези проблеми и имате нужда от консултация и съдействие, може да зададете въпроса си във
Формата за онлайн запитвания