Договори

Изготвяне на различни видове договори, ведно с приложенията към тях, както и представителство при сключването им.

Консултиране във връзка с предстоящото сключване на договори в областта на гражданския и търговски оборот;

Изготвяне на конкретен договор, в съответствие с желанията на клиента – договор за покупко – продажба, Договор за изработка, договор за заем, дарение, наем и др.;

Съдействие при доброволно и извънсъдебно уреждане на спорни договорни отношения, водене на преговори за постигане на споразумения по такива.

Консултации по правни сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти;

Проверка и анализ на наличните документи;

Изготвяне на предварителен и окончателен договор за прехвърляне правото на собственост;

Оказване на съдействие пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация, когато това е необходимо.