Адвокат Георги Василев

Адвокат Георги ВасилевОбразование:

 • Магистър по право (ПУ „Паисий Хилендарски”)
 • Придобил правоспособност 20.07.2012 г.
 • От 2013 г. до 2017 г. – началник отдел „Договорно-правен и юрисконсулт” в МБАЛ „Св. Пантелеймон” Пловдив ЕООД.
 • Вписан в Пловдивска адвокатска колегия на 24.01.2018 г.

  Специализиран в следните области:

  • В сферата на обществените поръчки богат опит (над 7 години) – правна защита и съдействие, както на възложители, така и на изпълнители на обществените поръчки. Има редица успешни участия в производства пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд.

  • Има богат опит в решаването на редица медицински казуси. Познава законовите и подзаконовите нормативни актове в областта на медицинското право, познава медицинските стандарти и алгоритъма на клиничните пътеки, запознат е и е защитавал успешно правата на пациенти.

  • В областта на застрахователното право също има практика в реализиране правата на пострадали при пътно-транспортни произшествия, като се цели максимално обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди.

  • Успешно реализира правата на работници и служители във връзка с трудово-правни спорове с неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения при трудова злополука, незаконно уволнение и др.

  • Съдейства на търговските дружества за съдебно и извънсъдебно решаване на спорове, свързани с неизпълнение на договори, несвоевременно изплащане на задължения, както и тяхното събиране.

  • Осъществява процесуално представителство по административни казуси, свързани с незаконосъобразни действия на администрацията, мълчалив отказ, отговорност за вреди на държавата и общините.

  • Практически опит в широка сфера на приложение на юридическите знания, висок професионализъм на специалистите в кантора Василеви ще Ви осигури правна подкрепа и максимална защита.

   Финансовата страна на въпроса (такси и разноски) се обсъждат предварително. Няма „гадания“ относно таксите за нашите услуги.