Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

ЕЕДОП
Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.

Тук може да намерите Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  в .doc формат.

Съгл. чл. 67, ал. 1 от от ЗОП, при подаване на заявление за участие или оферта кандидатът или участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Европейската комисия осигурява безплатна електронна услуга за купувачите, оферентите и други заинтересовани страни, които искат да попълнят ЕЕДОП по електронен път. Формулярът може да се попълни онлайн, да се разпечата и да се изпрати на купувача заедно с офертата. www.ec.europa.eu
Download

Безплатната онлайн Система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП

info-300x300Ако се нуждаете от консултация или искате да Ви бъде изготвен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), не губете ценно време. Попълнете формата за онлайн запитвания и ние ще проучим обществената поръчка, изискванията на Възложителя и ще изготвим европейския документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) вместо Вас в най-кратък срок и на добра цена.